Statut

Cap.1. Dispozitii generale

Art.1. Denumirea asociatiei este “Clubul de speologie SPEODAVA”.

Art.2. Sediul asociatiei este în Romania, jud. Bihor, cod 3638 – Stei, Aleea M.Pompiliu nr.3, ap. 28

Art.3. Persoanele care se asociaza; o fac de buna voie si cu scopul de a beneficia de un cadru organizatoric pentru practicarea speologiei si a altor activitatii, discipline si sporturi montane. Aceste persoane sunt:

 1. Brijan Petru
 2. Pantea Ioan
 3. Patrascu Gheorghe
 4. Nistor Cosmin
 5. Cionca Voicu
 6. Nour Danut
 7. Birta Cristian
 8. Matyasi Ludovic

Art.4. Durata de functionare a asociatiei este pe termen nedeterminat.

Art.5. Asociatia este apolitica – nu desfasoara activitati politice de nici o natura, nu reprezinta o miscare, grupare, asociatie, formatiune sau partid de natura politica.

Art.6. In exercitarea prerogativelor personalitatii sale juridice asociatia dispune de urmatoarele: patrimoniu, telefon, insigne si legitimatii cu antetul sau, organe de conducere, sediu, stampila.

Cap.2. Scop si obiective

Art.7. Asociatia are ca scop creearea si dezvoltarea cadrului organizatorico – functional si material avand drept deziderat si finalitate realizarea in folosul membrilor ei a urmatoarelor:

 1. Stimularea si afirmarea capacitatii de practicare a speologiei in general si speologiei sportive in special.
 2. Cercetarea, studierea si apararea mediului carstic si educarea membrilor asociatiei, a tuturor iubitorilor de natura, pentru folosirea, pastrarea si conservarea mediului carstic.
 3. Dezvoltarea si formarea de noi relatii cu alte cluburi si asociatii de profil, FRS si Institutul Roman de Speologie.
 4. Asistenta pentru practicarea speologiei si a altor activitati, discipline si sporturi montane.
 5. Folosirea eficienta a timpului liber.

Art.8. Pentru realizarea obiectivelor sale asociatia desfasoara multiple activitati: – cu caracter continu: cursuri, activitati speologice specifice diverse (explorari, cartari, prospectiuni, etc) – cu caracter discontinuu: periodice: mese rotunde, simpozioane, stagii, expozitii ; ocazionale: excursii, vizitarea de diverse cavitati (pesteri).

Cap.3. Calitatea de membru

Art.9. Pentru dobândirea calitatii de membru solicitantii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

 1. Sa aiba vârsta minima de 16 ani. Daca are vârsta mai mica de 18 ani sa prezinte acordul parintilor în forma autentificata.
 2. Sa nu fie condamnat prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva (pentru fapte incompatibile cu calitatea de membru).
 3. Sa nu fie interzis judecatoreste de la exercitarea drepturilor civile.
 4. Sa poede adeverinta medicala semnata si parafata de medic din care sa rezulte ca solicitantul este apt din punct de vedere medical pentru practicarea speologiei.
 5. Sa încheie o asigurare (tip turist).
 6. Sa solicite calitatea de membru.
 7. Sa admita taxa de înscriere în club si cotizatia

Art.10. Calitatea de membru înceteaza în urmatoarele conditii:

 1. Excluderea
 2. La solicitarea persoanei respective
 3. Deces

Art.11. Sunt membrii fondatori acele persoane care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Au initiat si au efectuat toate activitatile necesare constituirii, autorizarii, înregistrarii, functionarii si organizarii asociatiei
 2. Au îndeplinit, pâna la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de autorizare a organizarii si functionarii asociatei, conditiile prevazute la Art.8.

Art.12. Sunt membrii de onoare ai asociatiei acele persoane care îndeplinesc (cumulativ) urmatoarele conditii:

 1. Prin atitudinea si faptele lor sprijina sau au sprijinit în mod deosebit asociatia.
 2. Participa la activitatile cu caracter deosebit la care sunt invitati
 3. Sunt declarati de catre adunarea generala.

Art.13. Calitatea de membru de onoare inceteaza in urmatoarele conditii:

 1. Cel putin una dintre conditiile de la Art.12 nu este indeplinita
 2. La solicitarea celui in cauza
 3. Deces
 4. Alte cazuri potrivit legii
 5. La hotararea adunarii generale

Art.14. Asociatia mai poate avea in componenta sa in afara de membrii activi permanenti si alte categorii de membrii (corespondenti, temporari, parteneri, etc) ce vor fi stabilite prin regulamentul interior al asociatiei.

Cap.4. Drepturile si obligatiile membrilor

Art.15. Membrii au urmatoarele drepturi:

 1. Sa aleaga si sa fie alesi în organele de conducere
 2. Sa participe la actiunile desfasurate de asociatie
 3. Sa-si exprime în mod liber opiniile si initiativele personale în legatura cu activitatile ce au loc în cadrul asociatiei
 4. Au drept de folosinta asupra bunurilor comune, dar numai pentru activitatile organizate de asociatie.

Art.16. Membrii au urmatoarele obligatii:

 1. Sa se comporte în mod civilizat în cadrul manifestarilor organizate de asociatie
 2. Sa participe la adunarile generale
 3. Sa-si plateasca cotizatia la zi, neplata acesteia 6 luni la rând atrage dupa sine excluderea din asociatie. Cuantumul cotizatiei, frecventa încasarii acesteia, precum si cazurile de suspendare a platii si de executare a obligatiei de plata se stabilesc la adunarea generala.

Cap.5. Stimulente, recompense, sanctiuni

Art.17. Pentru rezultate deosebite membrii pot fi stimulati sau recompensati,modalitatea fiind stabilita de adunarea generala.

Art.18. Pentru neândeplinirea sarcinilor ce le revin, membrii pot fi sanctionati.

Art.19. Sanctiunile disciplinare aplicate membrilor sunt fixate prin regulamentul interior. Ele sunt alese din masurile de mai jos:

 1. Avertisment
 2. Blam
 3. Suspendare
 4. Excludere provizorie pe perioada determinata
 5. Excludere definitiva

Art.20. Toate persoanele ce fac obiectul unei proceduri disciplinare trebuie puse la curent cu procedura de urmat si acuzatiile ce le sunt aduse de catre consiliul director.

Cap.6. Patrimoniul

Art.21. Patrimoniul asociatiei este alcatuit din urmatoarele elemente:
– Bunuri mobile si imobile
– Mijloace banesti

Art.22. Patrimoniul se constitue, se administreaza, se modifica si se lichideaza potrivit legii si prezentului statut.

Art.23. Patrimoniul se constitue din urmatoarele surse:

 1. Cotizatii
 2. Donatii
 3. Activitati economice directe
 4. Vânzari – cumparari
 5. Schimburi
 6. Sponsorizari
 7. Ale surse potrivit legii

Art.24.(…)

Art.25. In cazul dizolvarii asociatiei bunurile ramase vor fi transmise conform legii.

Cap.7. Activitatea financiar – contabila

Art.26. Activitatea financiar – contabila se desfasoara potrivit hotarârii consiliului director si a presedintelui in conformitate cu interesele legale ale asociatiei, potrivit legii.

Art.27. Activitatea financiar – contabila se va desfasura de catre un casier si prin cont bancar, daca este cazul si se evidentiaza în înscrieri constatatoare potrivit legii.

Art.28. Anual se încheie contul de exercitiu bugetar si se încheie bilantul contabil.

Cap.8. Organizarea si functionarea asociatiei

Art.29. Organele asociatiei sunt:

 1. Adunarea generala
 2. Consiliul director
 3. Cenzorul
 4. Coordonatorul tehnic
 5. Presedintele

A. Adunarea generala

Art.30.

 1. (1)Adunarea generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea asociatilor.
 2. (2)Competenta adunarii generale cuprinde:
  1. Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei
  2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si aprobarea bilantului contabil
  3. Alegerea si revocarea membrilor consiliului director
  4. Alegerea si revocarea cenzorului
  5. Modificarea actului constitutiv si a statutului
  6. Dezbate, aproba si modifica regulamentele interioare ale asociatiei
  7. Primeste date si aproba raportul de activitate al consiliului director, precum si alte rapoarte
  8. Infiinteaza, reorganizeaza si dizolva structurile organizatorice si forma de activitate
  9. Stabileste si modifica statutul, obiectul de activitate, modelele insignelor si legitimatiilor
  10. Hotaraste afilierea sau fuzionarea cu alte organizatii
  11. Hotaraste dizolvarea sau lichidarea asociatiei, precum si destinatia bunurilor ramase
  12. Orice alte atributii prevazute in lege si prezentul statut.

Art.31. Adunarea generala isi desfasoara activitatea in sesiuni. Acestea sunt de doua feluri:
Ordinare – anuale
Extraordinare – dupa caz.

Art.32. Adunarea generala se convoca in sesiuni astfel:
-In sesiuni ordinare – de consiliul director
-In sesiuni extraordinare – de urmatorii: consiliul director, presedinte, cel putin 1/3 din membrii asociatiei.

Art.33. Adunarea generala este statutar constituita daca este prezenta majoritatea simpla a membrilor sai.

Art.34. Lucrarile adunarii generale sunt prezidate de presedinte sau de un membru desemnat de acesta

Art.35. Lucrarile adunarii generale se consemneaza in registrul de sedinte de catre secretarul de sedinta

Art.36. Adunarea generala adopta hotarari. Hotararile se pot adopta cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

Art.37. Modalitatea votului se stabileste in functie de sedinta, dupa caz.

Art.38. Hotararile adunarii generale sunt definitive si executorii de la data comunicarii lor sau de la o alta data ulterioara, dupa caz.

Art.39. Adunarea generala poate modifica, suspenda sau anula propriile hotarari.

Art.40. Hotararile adunarii generale se comunica in termen de maxim 10 zile de la adoptare.

B. Consiliul director

Art.41. Consiliul director are urmatoarele atributii:

 1. Dezbate si adopta proiectele de regulamente interioare ale asociatiei, statutul de functiuni, si le propune spre dezbatere adunarii generale
 2. Prezinta adunarii generale raportul de activitate, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei.
 3. Incheie acte juridice in numele s pe seama asociatiei
 4. Propune adunarii generale presedintele asociatiei
 5. Ia masuri pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale
 6. Exercita orice alte atributii potrivit legii si prezentului statut.

Art.42. Consiliul director este format din cel putin trei membrii

 1. Presedintele
 2. Vicepresedintele
 3. Secretarul

Art.43. Consiliul director se convoaca in sesiuni astfel:
in sesiuni ordinare – de presedinte sau in lipsa acestuia de vicepresedinte
In sesiuni extraordinare – de presedinte sau de un membru al consiliului director.

C. Cenzorul

Art.44. Cenzorul este numit de adunarea generala la propunerea cosiliului director.

Art.45. Cenzorul are urmatoarele atributii:
Verifica modul in care e administrat patrimoniul asociatiei.
Intocmeste rapoarte pe baza acestor verificari si le prezinta adunarii generale
Poate participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot.

Art.46. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori

D. Coordonatorul tehnic

Art.47. Consiliul director numeste coordonatorul tehnic al clubului

Art.48. Coordonatorul tehnic este ales pe o perioada determinata de interesele majore ale asociatiei stabilite prin adunarea generala, perioada putandu-se intinde pe mai multe mandate.

Art.49. Atributiile coordonatorului tehnic sunt urmatoarele:

 1. Are atributii de indrumare a activitatii asociatiei
 2. Este consilier pe langa consiliul director si presedinte
 3. Trebuie sa aiba obligatoriu calitatea de monitor. Singura atestare valabila de monitor este cea a FRS.

E. Presedintele

Art.50. Presedintele asociatiei este presedintele consiliului director.

Art.51. Presedintele este ales, suspendat din functie si revocat de adunarea generala prin vot secret.

Art.52. Presedintele are urmatoarele atributii:

 1. Duce la indeplinire hotararile organelor de conducere
 2. Supravegheaza si coordoneaza activitatea consiliului director
 3. Reprezinta asociatia
 4. Incheie si reziliaza contracte in limitele aprobate

Art.53. In cazul in care presedintele este indisponibil atributiile acestuia sunt luate de vicepresedinte.

Cap.9. Dispozitii tranzitorii finale

Art.54. Prevederile prezentului statut se completeaza cu prevederile legale in materie.

Art.55. Prezentul statut se aplica de la data de 15.06.2000. Statutul a fost adoptat in adunarea generala din data de 12.06.2000.

The watch glass is an anti-refractive sapphire replica watches crystal glass. The crown and clasp are made of rolex replica stainless steel. The material of the watchband is rubber. The back of replica watch omega the watch is a spiral back cover, transparent mineral glass back, and the movement model is replica watch Oris Cal. The .733 movement has a power reserve of 38 hours.